Podmienky používania Youstice

Právne informácie

Youstice platforma a služby sú poskytované spoločnosťou Youstice SK, a.s., ktorá je registrovaná v Slovenskej republike so sídlom na adrese Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, s registračným čislom 43 798 918, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 1107/S.

Ďalšie informácie:

 • - E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Youstice je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj online platformy a služieb v oblasti online riešenia sporov.

Používanie Youstice

Youstice je systém, ktorý pomáha svojim používateľom pri riešení ich sporov o malé sumy. Nemôžeme však zaručiť, že všetky spory riešené pomocou služieb Youstice budú úspešne vyriešené. STE SI VEDOMÝ A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ YOUSTICE NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA JEDNOTLIVÉ SPORY ALEBO ICH VÝSLEDKY A V TEJTO SÚVISLOSTI NEMÁTE ŽIADNE NÁROKY VOČI YOUSTICE VRÁTANE PRÍPADOV, V KTORÝCH NEBOLO DOSIAHNUTÉ ŽIADNE RIEŠENIE. SPOLOČNOSŤ YOUSTICE NIE JE V RÁMCI POMOCI PRI RIEŠENÍ SPOROV CEZ YOUSTICE PLATFORMU POVINNÁ POSKYTNÚŤ RIEŠENIE.

Súhlasíte s tým, že niektoré spory môžu byť vylúčené z riešenia cez Youstice, ak:

 • - spor je hanlivý alebo úplne nepodložený;
 • - spor už predtým bol alebo v súčasnosti je skúmaný iným orgánom alternatívneho riešenia sporov (ARS) alebo bežnými súdmi;
 • - hodnota sporu je vyššia alebo nižšia ako určené finančné hranice (ak také sú);
 • - spotrebiteľ nepredložil svoju sťažnosť orgánu ARS v rámci predpísaného časového úseku (ak taký je); alebo
 • - preskúmanie takého prípadu by vážne narúšalo efektívne fungovanie orgánu ARS

Veková spôsobilosť

Systém Youstice je určený iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Akýkoľvek prístup k službám Youstice a ich využívanie osobami mladšími ako 18 rokov je vyslovene zakázaný. Používaním Youstice potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.

Zároveň potvrdzujete, že:

 • - ste si vedomí požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na používanie Youstice platformy;
 • - prečítali ste si a súhlasíte s podmienkami, ktorými sa riadi Youstice platforma, teda tieto Podmienky používania Youstice, Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá pre online riešenie sporov (Pravidlá ODR);
 • - máte všetky zručnosti potrebné na prístup a používanie platformy v súlade s predpísanými podmienkami; a
 • - súhlasíte, že prijatie týchto Podmienok používania Youstice elektronickou formou má pre zúčastnené strany rovnakú preukázateľnú hodnotu ako papierová komunikácia.

Predtým, ako sa pripojíte na Youstice platformu, budete potrebovať:

 • - vysokorýchlostný internet (minimálne 1Mb/s);
 • - rooter (samostatný alebo zabudovaný) s ethernetovým pripojením
 • - počítač a/alebo tablet, alebo mobilný telefón; a
 • - e-mailovú adresu.

Vynútiteľnosť

Tieto Podmienky používania Youstice nadobúdajú záväznosť v momente Vášho súhlasu počas registrácie v Youstice. Vo všetkých prípadoch sa tieto Podmienky používania považujú za Vami prečítané a odsúhlasené dátumom Vášho prvého použitia Youstice platformy.

Prístup na platformu

Používanie platformy vyžaduje, aby sa na ňu používateľ pripojil cez internet. Používateľ je sám zodpovedný za uchovávanie a utajenie svojho hesla rovnako ako za následky jeho prezradenia komukoľvek inému. Každé použitie platformy s použitím hesla, ktoré bolo priradené používateľovi, sa považuje za použitie platformy daným zákazníkom.

Technické špecifikácie

Youstice sa usile poskytovať kvalitné služby. Umožňuje používateľom využívať dostupné komunikačné prostriedky za najlepších možných podmienok. V súvislosti s povahou a komplexnosťou internetovej siete a jej technickými vlastnosťami, časmi odozvy potrebnými na poradedentstvo, odpoveďami na otázky či s prenosom informácií, spoločnosť Youstice vynakladá v súlade s aktuálnym technickým stavom primerané úsilie na to, aby umožnila prístup a používanie platformy. Youstice fakticky nemôže zaistiť absolútnu dostupnosť či prístupnosť platformy, ktorá poskytuje prístup k službám. Youstice nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z možných zmien a/alebo dočasnej nedostupnosti, alebo permanentnej výluky celej stránky alebo platformy, alebo ich častí.

Žiadna záruka

Webstránka, platforma a služby youstice sa poskytujú „ako stojí a ležia“ t.j. bez akejkoľvek záruky, explicitnej či implicitnej, za to, že webstránka, platforma alebo služby youstice budú spĺňať Vaše očakávania, alebo že budú neprerušene k dispozícií, alebo že budú celkom bezpečné, alebo že nebudú obsahovať žiadne vady.

Obmedzenie zodpovednosti

Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že v najvyššej miere povolenej príslušným právom ležia všetky potenciálne riziká vyplývajúce z Vášho prístupu k Youstice a užívanie služieb, webu alebo platformy Youstice úplne na Vás. V žiadnom prípade nepresiahne celková zodpovednosť Youstice čiastku, ktorú ste zaplatili za používanie služieb Youstice v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch pred udalosťou, na základe ktorej vznikol Váš prípadný nárok voči Youstice alebo pokiaľ ste žiadne čiastky Youstice neplatili, čiastku jedno sto (100) amerických dolárov.

Súhlasíte s tým, že budete používat Youstice platformu a všetky informácie akéhokoľvek druhu, ku ktorým budete mať prístup, v súlade s verejným poriadkom, morálkou a právami tretích strán.

Súhlasíte s tým, že nebudete narúšať používanie platformy inými používateľmi, nebudete sa prihlasovať na používateľské účty tretích strán a nebudete vnikať do tých častí stránky, ku ktorým je prístup zakázaný.

Spoločnosť Youstice nie je zodpovedná za akékoľvek nesprávne fungovanie platformy z dôvodu zásahu vyššej moci.

Intelektuálne vlastníctvo

Všetko intelektuálne vlasníctvo obsiahnuté v Youstice, či už sa jedná o literárne a umelecké vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo, alebo „know-how“, je a zostáva výlučným vlastníctvom spoločnosti Youstice. Akákoľvek reprodukcia a/alebo reprezentácia, čiastočná alebo úplná, bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Youstice je zakázaná. Rovnako sú zakázané akékoľvek ďalšie kroky, ktoré by priamo alebo nepriamo porušovali práva na intelektuálne vlastníctvoYoustice.

Riešenie sporov

Máte právo kedykoľvek vystúpiť z procesu riešenia sporov cez Youstice platformu v prípade, že nie ste spokojní s chodom, vykonávaním alebo prevádzkovaním procesu. Ďalej máte právo odmietnuť navrhované riešenie v súlade s Youstice Pravidlami online riešenia sporov. Používaním platformy Youstice nezaniká možnosť strán obrátiť sa v rovnakej veci na bežný súd a používaním Youstice beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že rozhodnutie vydané v Youstice platforme môže byť iné ako rozhodnutie súdu vydaného na základe platných právnych noriem.

Presnosť informácií

Potvrdzujete, že všetky informácie uvedené v tejto zmluve vrátane informácií o Vás a Vašich sporoch sú kompletné a presné. Zaväzujete sa informovať nás bezodkladne o všetkých zmenách a aktualizáciách.

Ukončenie

Youstice má právo ukončiť alebo pozastaviť Vašu registráciu a Váš prístup k službám Youstice, ak porušíte ustanovenia týchto Podmienok používania Youstice a to bez nároku na odškodnenie alebo vrátenie peňazí osem dní po odoslaní e-mailu s požiadavkou o nápravu Vášho narušenia Podmienok používania Youstice, alebo bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že je Vaše narušenie Podmienok používania Youstice nezvrátiteľné. Youstice má právo zrušiť Váš účet na základe vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že existuje riziko zneužitia materiálov, podvodu, nezákonného použitia alebo iného nezákonného jednania spojeného s Vaším používaním Youstice. Váš účet môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na „Zmazať účet“ vo Vašom profile. Následne dostanete automatický potvrdzovací e-mail a v prípade, že ho potvrdíte, Vaše Youstice služby budú okamžite ukončené. Rovnako nám môžete poslať aj e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Zmeny týchto Podmienok používania Youstice

V prípade, že sa rozhodneme vniesť akékoľvek zmeny do týchto Podmienok používania, zverejníme ich na našej domovskej stránke a na iných miestach, ktoré považujeme za adekvátne.

Ak ste registrovaným používateľom Youstice, zároveň Vás o našich zámeroch upozorníme a oboznámime so všetkými zmenami e-mailom 30 dní pred dátumom vstupu týchto zmien do platnosti. Použitím Youstice po prvýkrát potom, ako boli vykonané takéto oznámené zmeny, prijímate a súhlasíte s novým upraveným znením textov Podmienok o používaní Youstice. Budeme Vás informovať o Vašom súhlase s upravenými Podmienakmi používania Youstice e-mailom.

Rozhodné právo

Podmienky používania Youstice sa riadia anglickým právom.

Kontakt na Youstice

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Podmienok používania Youstice, napíšte nám, prosím, na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..