Warunki korzystania z serwisu Youstice

1. Informacje prawne.
Platforma i usługi Youstice są świadczone przez Youstice SK, a.s., firmę zarejestrowaną w Republice Słowackiej z siedzibą pod adresem Rudlovska 53, 974 01 Banska Bystrica, SLOAVKIA, pod numerem rejestracyjnym: 43 798 918.

Informacje dodatkowe:

 • - Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Youstice jest firmą specjalizującą się w rozwijaniu platform i usług internetowych służących do internetowego rozstrzygania sporów.

2. Korzystanie z Youstice.
Youstice jest globalnym systemem online, który pomaga użytkownikom w rozwiązywaniu sporów prawnych.

3. Twoje prawo do korzystania z Youstice.
Sprzedawca (Ty) masz prawo do korzystania z Youstice tak długo, jak będziesz przestrzegać postanowień umowy użytkownika Youstice (Umowy), który obejmuje następujące warunki korzystania z serwisu i obowiązujący cennik Youstice. Oświadczasz, że:

 • - posiadasz zdolność prawną do zaakceptowania Umowy;
 • - posiadasz sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do platformy Youstice;
 • - posiadasz prawidłowy adres e-mail; oraz
 • - uznajesz, że elektroniczna akceptacja umowy ma dla obu stron taką samą ważność, jak pisemna akceptacja.

4. Zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich warunków Umowy oraz obowiązujących praw i przepisów, włączając przepisy dotyczące ochrony danych i własności intelektualnej.

5. Wykonalność.
Niniejsze warunki korzystania z serwisu są wiążące po ich zaakceptowaniu podczas rejestracji w Youstice. W każdym przypadku należy przeczytać i zaakceptować niniejsze warunki korzystania z serwisu w dniu pierwszego skorzystania z platformy Youstice.

6. Dostęp do platformy.
Korzystanie z platformy wymaga dostępu do internetu.

7. Specyfikacja techniczna.
Youstice dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług. Pozwala użytkownikom na korzystanie z dostępnych środków komunikacji w najlepszych możliwych warunkach. Ze względu na charakter i złożoność sieci internetowej, a w szczególności jej parametry techniczne i czasy odpowiedzi konsultantów, wysyłania zapytań lub przekazywania informacji, Youstice dokłada wszelkich starań, w oparciu o aktualny stan wiedzy, aby umożliwiać użytkownikowi korzystanie z platformy. Faktem jest, że Youstice nie może zapewnić całkowitej dostępności platformy pozwalającej na korzystanie z usługi. Youstice nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku zmian i/lub tymczasowego braku dostępności lub trwałego zamknięcia części lub całej strony lub platformy.

8. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie i poufność haseł oraz konsekwencje ich ujawniania. Każdy dostęp do platformy przy użyciu przypisanego hasła uznaje się za zainicjowany przez użytkownika.

9. Zobowiązujesz się do korzystania z naszej platformy Youstice i wykorzystywania wszystkich naszych danych, do których masz dostęp, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i moralności oraz z zachowaniem praw osób trzecich.

Zobowiązujesz się do niezakłócania korzystania z platformy przez innych użytkowników, niekorzystania z kont innych użytkowników i niekorzystania z części strony, do których dostęp jest zabroniony.

Youstice nie ponosi odpowiedzialności za awarie platformy będące rezultatem działania siły wyższej.

10. Opłata za korzystanie z Youstice.
Twoje korzystanie z Youstice podlega opłatom. Wysokość tych opłat za nasze usługi podana jest w cenniku Youstice, który jest ważna w momencie zakupu danej usługi.

11. Powiązane sklepy.
Umowa ma zastosowanie dla Ciebie jak i dla wszystkich sklepów, które rejestrujesz w Youstice (Powiązane Sklepy). Akceptując Umowę potwierdzasz, że wszystkie Twoje Powiązane Sklepy również akceptują warunki Umowy.

12. Własność intelektualna.
Wszelka własność intelektualna zawarta w Youstice - literacka, artystyczna, przemysłowa i specjalistyczna - jest wyłączną własnością Youstice. Odtwarzanie i/lub przedstawianie całości lub części tych elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Youstice jest zakazane. Zakazuje się wszelkich działań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio naruszać intelektualne prawa własności Youstice.

13. Logo Youstice.
Oprócz praw nadanych powyżej masz prawo do używania loga Youstice. To logo jest zastrzeżonym znakiem Youstice, a Twoje prawo do jego wykorzystania jest uzależnione od dalszego i nieprzerwanego spełnienia następujących warunków:

 • a. Należy umieścić logo Youstice na aktywnych stronach internetowych, umieścić link do Youstice na tym logo i zaprezentować je swoim klientom jako link do strony, gdzie mogą rozwiązywać potencjalne skargi;
 • b. Musisz nieprzerwanie utrzymywać wysokie standardy rozwiązywania reklamacji klientów. Najlepsze standardy obejmują, ale nie ograniczają się do (i) osiągania porozumień z klientami w kwestii ich reklamacji w wysokim odsetku spraw; oraz (ii) wdrażania praktycznie wszystkich osiągniętych porozumień i/lub wydanych decyzji przez strony neutralne wyznaczone przez odpowiedniego dostawcę usług ODR. Brak odpowiedzi na reklamację złożoną przeciwko Tobie lub brak eskalacji reklamacji klienta do dostawcy usług ODR, który został przez Ciebie wstępnie wybrany uznaje się za niewdrożenie zawartego porozumienia lub wydanej decyzji.

14. Youstice nieprzerwanie monitoruje Twoje wywiązywanie się z powyższych kryteriów. Dokładna wartość kryteriów, które należy osiągnąć różni się w zależności od rozmiaru i rodzaju sklepów oraz czasu. Zgodnie z naszym (Youstice) prawem do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia korzystania z Youstice (w tym wykorzystywania loga Youstice) bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z par. 6 poniżej, powiadomimy Cię e-mailem z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli statystyki spraw pokazują, że istnieje ryzyko Twojego niewywiązywania się z podanych kryteriów.

15. Oczekiwane średnie wartości skuteczności dla tych kryteriów wynoszą (i) 80%-owy wskaźnik osiągniętych porozumień i (ii) 98%-owy wskaźnik wdrażania. Skorzystanie z platformy nie wyklucza możliwości wniesienia sprawy do sądu, a użytkownicy uznają, że rozwiązanie zaproponowane przez platformę Youstice może różnić się od postanowienia sądu stosującego przepisy prawa.

16. Ujawnianie danych.
W okresie obowiązywania Twojej Umowy rynki internetowe, na których działasz oraz znaki zaufania na całym świecie przyznają logo Youstice jako część ich oceny Ciebie jako sprzedawcy. Akceptując Umowę, zgadzasz się, że w okresie obowiązywania umowy Youstice może przekazać następujące dane do rynków internetowych i znaków zaufania korzystających z Youstice:

 • - nazwę firmy i URL stron internetowych;
 • - anonimowe statystyki rozwiązywania Twoich spraw;
 • - zgodę, lub jej brak, na przekazywanie spraw to wybranych dostawców usług ODR, którzy następnie wyznaczają stronę neutralną wydającą wiążącą decyzję, przez Twoich nabywców;
 • - zgodę, lub jej brak, na pokrywanie całości (lub części) opłat administracyjnych wybranego dostawcy ODR, które pokrywać muszą Twoim nabywcy; oraz
 • - naruszanie Umowy z Youstice prowadzące do rozwiązania Umowy.

Youstice zachowuje również prawo do publikowania tych danych.

17. Dokładność informacji.
Gwarantujesz, że wszystkie informacje dostarczone Youstice w czasie trwania niniejszej umowy, w tym, ale nie ograniczając się do, informacji o Tobie, Twoich powiązanych sklepach i/lub Twoich sprawach są kompletne i dokładne. Zobowiązujesz się do informowania Youstice o wszelkich zmianach lub aktualizacjach takich informacji.

18. Rozwiązanie Umowy.
Umowa może zostać rozwiązana (przez co Twój dostęp do usług Youstice oraz wykorzystywanie loga Youstice zostaje cofnięty) w którykolwiek z następujących sposobów:

 • a. Umowa nie może zostać rozwiązana w trakcie trwania okresu subskrypcji. Jednakże możesz zawsze zlikwidować swoje konto ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie przycisku „Usuń konto“ na swoim Profilu, po czym otrzymasz automatyczną wiadomość z weryfikacją, a po potwierdzeniu Twoja usługa Youstice zostanie natychmiast zablokowana. Twoja umowa zostanie automatycznie odnowiona po wpłaceniu opłaty za nową subskrypcję pod koniec bieżącego okresu subskrypcji.
 • b. My (Youstice) zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub odroczenia aktywacji usług zamówionych przez Ciebie i do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli uzgodnione opłaty nie zostały dokonane w terminie.
 • c. My (Youstice) zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz bez odszkodowania lub zwrotu kosztów, jeśli naruszysz którykolwiek z jej warunków. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, niezgodności loga Youstice, np. usunięcia, dezaktywacji lub jakiegokolwiek innego wyłączenia linku do Youstice na swoich stronach internetowych. My (Youstice) zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub odroczenia aktywacji zamówionych usług i do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia, według naszego uznania, jeśli istnieje ryzyko niewłaściwego użycia, oszustwa lub innego niezgodnego z prawem działania związanego z korzystaniem z Youstice.

19. Zmiany warunków korzystania z serwisu Youstice.
Jeśli zdecydujemy się wprowadzić zmiany do niniejszym warunków korzystania z serwisu, zostaniesz poinformowany o naszym zamiarze i otrzymasz treść zmian e-mailem na 30 dni przed datą zapadalności takich zmian. Korzystając z Youstice po raz pierwszy po wprowadzeniu zmian, o których zostałeś poinformowany, akceptujesz zmienioną treść warunków korzystania z serwisu Youstice. Informację o akceptacji zmienionych warunków korzystania z serwisu Youstice otrzymasz drogą mailową.

20. Inne postanowienia:

 • a. Youstice nie gwarantuje, że wszystkie spory przetwarzane przez Youstice zostaną rozwiązane. ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, ŻE YOUSTICE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORY I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W TEJ KWESTII.
 • b. Kwalifikowalność. Nasz system Youstice przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Dostęp lub korzystanie z Youstice przez osoby poniżej 18 roku życia jest kategorycznie zabroniony. Przystępując i korzystając z Youstice potwierdzasz, że ukończyłeś/-aś 18 rok życia.
 • c. Zrzeczenie się odpowiedzialności. STRONA INTERNETOWA, PLATFORMA I USŁUGI YOUSTICE SĄ ŚWIADCZONE W STANIE „TAK JAK JEST“, CO OZNACZA BRAK JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ. YOUSTICE NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, PLATFORMA LUB USŁUGI YOUSTICE BĘDĄ ZGODNE Z TWOIMI WYMAGANIAMI LUB BĘDĄ DOSTĘPNE W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY I POZBAWIONY BŁĘDÓW.
 • d. Ograniczenie odpowiedzialności. PRZYZNAJESZ NINIEJSZYM, ŻE, DO MAKSYMALNEGO STOPNIA ZGODNEGO Z PRAWEM, PONOSISZ CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, PLATFORMY I USŁUG YOUSTICE. W ŻADNYM PRZYPADKU YOUSTICE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z LUB ZWIĄZANEJ Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, PLATFORMY LUB USŁUG YOUSTICE, PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY ZAPŁACONE YOUSTICE ZA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, PLATFORMY LUB USŁUG YOUSTICE W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED REKLAMACJĄ, KTÓRA DOPROWADZIŁA DO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA, JEŚLI DOKONANO ZAPŁATY; LUB ODPOWIEDNIO JEŚLI NIE DOKONANO ZAPŁATY, STO ($100) USD.
 • e. Dowód. Wszystkie informacje przesyłane drogą elektroniczną, obejmujące ale nie ograniczone do wiadomości e-mail i SMS, danych mobilnych i dziennika łączenia danych ze stroną internetową są uznawane przez Ciebie i Youstice za dowód. Zarchiwizowane kopie umów, zamówień i faktur przechowywane na niezawodnym i wytrzymałym nośniku mogą być uznawane za dowód.
 • f. Prawo właściwe. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo angielskie.
 • g. Kontakt z Youstice. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych warunków korzystania z serwisu, skontaktuj się z Youstice na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..