Warunki korzystania z serwisu Youstice

Informacje prawne

Platforma i usługi Youstice są świadczone przez Youstice a.s., firmę zarejestrowaną w Republice Czeskiej z siedzibą pod adresem Na Pankraci 1683/127, 140 00 Praga 4, Czechy, pod numerem rejestracyjnym: 242 594 71, z kapitałem zarejestrowanym w wysokości 52 015 000 CZK.

Informacje dodatkowe:

 • - Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Youstice jest firmą specjalizującą się w rozwijaniu platform i usług internetowych służących do internetowego rozstrzygania sporów.

Korzystanie z Youstice

Youstice jest systemem , który pomaga użytkownikom w rozwiązywaniu sporów dotyczących drobnych transakcji. Jednakże nie gwarantujemy, że wszystkie spory przetwarzane przez Youstice zostaną rozwiązane. ZDAJESZ SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, ŻE YOUSTICE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORY I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W TEJ KWESTII, WŁĄCZAJĄC REKLAMACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ROZSTRZYGNIĘTE. YOUSTICE NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIANIA REZULTATU PODCZAS ASYSTOWANIA PRZY ROZSTRZYGANIU SPORÓW ZA POMOCĄ PLATFORMY YOUSTICE.Przyjmujesz do wiadomości, że pewne sprawy mogą nie kwalifikować się do rozstrzygnięcia poprzez Youstice ze względu na to, że:

 • - reklamacja jest obelżywa i całkowicie bezpodstawna;
 • - reklamacja została już rozpoznana lub jest aktualnie rozpoznawana przez inny organ alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) lub przez sąd powszechny;
 • - wartość reklamacji jest niższa lub wyższa od wstępnie ustalonych progów finansowych (jeśli takowe zostały ustalone);
 • - konsument nie złożył reklamacji do organu ADR w określonym okresie czasu (jeśli takowy został określony)
 • - rozpoznanie takiej reklamacji poważnie ingerowałoby w skuteczne działanie organu ADR.

Kwalifikowalność

Nasz system Youstice przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Dostęp lub korzystanie z Youstice przez osoby poniżej 18 roku życia jest kategorycznie zabroniony. Przystępując i korzystając z Youstice potwierdzasz, że ukończyłeś/-aś 18 rok życia.Oświadczasz również, że:

 • - Jesteś świadomy warunków wstępnych związanych z korzystaniem z platformy,
 • - Zapoznałeś się i akceptujesz warunki korzystania z platformy, tzn. niniejsze warunki korzystania z serwisu, politykę prywatności i zasady internetowego rozstrzygania sporów (ODR);
 • - Posiadasz wszystkie umiejętności niezbędne do korzystania z platformy zgodnie w warunkami korzystania z serwisu; oraz
 • - Uznajesz, że elektroniczna akceptacja niniejszych warunków korzystania z serwisu ma dla obu stron taką samą ważność, jak pisemna akceptacja.

Aby mieć dostęp do platformy, musisz posiadać:

 • - szybkie łącze internetowe (min. 1 Mbps);
 • - router (niezależny lub wbudowany) ze złączem Ethernet;
 • - komputer i/lub tablet lub telefon komórkowy, oraz
 • - adres e-mail.

Wykonalność

Niniejsze warunki korzystania z serwisu są wiążące po ich zaakceptowaniu podczas rejestracji w Youstice. W każdym przypadku należy przeczytać i zaakceptować niniejsze warunki korzystania z serwisu w dniu pierwszego skorzystania z platformy Youstice.

Dostęp do platformy.

Korzystanie z platformy wymaga dostępu do internetu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie i poufność haseł oraz konsekwencje ich ujawniania. Każdy dostęp do platformy przy użyciu przypisanego hasła uznaje się za zainicjowany przez użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Youstice dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług. Pozwala użytkownikom na korzystanie z dostępnych środków komunikacji w najlepszych możliwych warunkach. Ze względu na charakter i złożoność sieci internetowej, a w szczególności jej parametry techniczne i czasy odpowiedzi konsultantów, wysyłania zapytań lub przekazywania informacji, Youstice dokłada wszelkich starań, w oparciu o aktualny stan wiedzy, aby umożliwiać użytkownikowi korzystanie z platformy. Faktem jest, że Youstice nie może zapewnić całkowitej dostępności platformy pozwalającej na korzystanie z usługi. Youstice nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku zmian i/lub tymczasowego braku dostępności lub trwałego zamknięcia części lub całej strony lub platformy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

STRONA INTERNETOWA, PLATFORMA I USŁUGI YOUSTICE SĄ ŚWIADCZONE W STANIE „TAK JAK JEST“, CO OZNACZA BRAK JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ. YOUSTICE NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, PLATFORMA LUB USŁUGI YOUSTICE BĘDĄ ZGODNE Z TWOIMI WYMAGANIAMI LUB BĘDĄ DOSTĘPNE W SPOSÓB NIEPRZERWANY, BEZPIECZNY I POZBAWIONY BŁĘDÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności

PRZYZNAJESZ NINIEJSZYM, ŻE, DO MAKSYMALNEGO STOPNIA ZGODNEGO Z PRAWEM, PONOSISZ CAŁKOWITE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, PLATFORMY I USŁUG YOUSTICE. W ŻADNYM PRZYPADKU YOUSTICE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z LUB ZWIĄZANEJ Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, PLATFORMY LUB USŁUG YOUSTICE, PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY ZAPŁACONE YOUSTICE ZA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, PLATFORMY LUB USŁUG YOUSTICE W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY PRZED REKLAMACJĄ, KTÓRA DOPROWADZIŁA DO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA, JEŚLI DOKONANO ZAPŁATY; LUB ODPOWIEDNIO JEŚLI NIE DOKONANO ZAPŁATY, STO ($100) USD.

Zobowiązujesz się do korzystania z naszej platformy Youstice i wykorzystywania wszystkich naszych danych, do których masz dostęp, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i moralności oraz z zachowaniem praw osób trzecich.

Zobowiązujesz się do niezakłócania korzystania z platformy przez innych użytkowników, niekorzystania z kont innych użytkowników i niekorzystania z części strony, do których dostęp jest zabroniony.

Youstice nie ponosi odpowiedzialności za awarie platformy będące rezultatem działania siły wyższej.

Własność intelektualna

Wszelka własność intelektualna zawarta w Youstice - literacka, artystyczna, przemysłowa i specjalistyczna - jest wyłączną własnością Youstice. Odtwarzanie i/lub przedstawianie całości lub części tych elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Youstice jest zakazane. Zakazuje się wszelkich działań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio naruszać intelektualne prawa własności Youstice.

Rozstrzyganie sporów

Zachowujesz prawo do wycofania się z procesu rozstrzygania sporów poprzez platformę Youstice w dowolnej chwili, jeśli nie jesteś zadowolony z prowadzonej procedury. Dodatkowo zachowujesz prawo do odrzucenia zaproponowanego rozwiązania zgodnie z zasadami ODR Youstice. Skorzystanie z platformy nie wyklucza możliwości wniesienia sprawy do sądu powszechnego przez którąkolwiek ze stron i akceptujesz fakt, że rozwiązanie zaproponowane przez platformę Youstice może różnić się od postanowienia sądu stosującego przepisy prawa.

Dokładność informacji

Gwarantujesz, że wszystkie informacje dostarczone nam w czasie trwania niniejszej umowy, w tym, ale nie ograniczając się do, informacji o Tobie i/lub Twoich sprawach są kompletne i dokładne. Zobowiązujesz się do informowania nas o wszelkich zmianach lub aktualizacjach takich informacji.

Rozwiązanie i usunięci konta

W przypadku naruszenia warunków korzystania z serwisu Youstice zachowuje prawo do zawieszenia lub usunięcia Twojego kotna bez odszkodowania lub zwrotu kosztów w ciągu ośmiu dni po wysłaniu wiadomości odnośnie wyeliminowania niezgodności z warunkami korzystania z serwisu lub bez powiadomienia, jeśli niezgodność nie może zostać wyeliminowana.

Youstice ma prawo do zawieszenia lub zlikwidowania Twojego konta według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia Cię, jeśli istnieje ryzyko niewłaściwego użytkowania materiałów, oszustwa lub innej nielegalnej działalności związanej z korzystaniem z Youstice.

Możesz zlikwidować swoje konto w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku „Usuń konto“ na swoim Profilu, po czym otrzymasz automatyczną wiadomość z weryfikacją, a po potwierdzeniu Twoja usługa Youstice zostanie natychmiast zablokowana. Możesz także wysłać wiadomość e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zmiany warunków korzystania z serwisu Youstice

W przypadku zmiany warunków korzystania z serwisu zostaną one zamieszczone na naszej stronie głównej i innych stronach, które uznamy za odpowiednie.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Youstice, zostaniesz także poinformowany o naszym zamiarze i otrzymasz treść zmian mailem na 30 dni przed datą zapadalności takich zmian. Korzystając z Youstice po raz pierwszy po wprowadzeniu zmian, o których zostałeś poinformowany, akceptujesz zmienioną treść warunków korzystania z serwisu. Informację o akceptacji zmienionych warunków korzystania z serwisu otrzymasz drogą mailową.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszych warunków korzystania z serwisu jest prawo angielskie.

Kontakt z Youstice

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych warunków korzystania z serwisu, skontaktuj się z Youstice na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.