Gebruikersvoorwaarden Youstice

Juridische informatie

De diensten en het platform van Youstice worden verzorgd door Youstice; een bedrijf dat in de Tsjechische Republiek is geregistreerd, met zetel in Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praag 4, Tsjechische Republiek, registratienummer: 242 594 71, met het maatschappelijk kapitaal van 52.015.000 CZK.

Aanvullende informatie:

 • - E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Youstice is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van online platforms en diensten op het gebied van online beslechting van geschillen.

Gebruik van Youstice

Youstice is een systeem dat haar gebruikers ondersteunt bij hun geschillen rondom kleine bedragen. We kunnen echter niet garanderen dat alle geschillen via Youstice succesvol kunnen worden opgelost. Dienovereenkomstig begrijpt en accepteert u dat Youstice geen enkele aansprakelijkheid heeft met betrekking tot geschillen en in dit verband alle verplichtingen afwijst, inclusief vorderingen waarbij geen oplossing wordt gevonden. Youstice is niet verplicht om een resultaat te leveren bij het helpen oplossen van vorderingen via het platform van YOUSTICE. U stemt ermee in dat sommige vorderingen geweigerd worden om opgelost te worden via Youstice op grond van:

 • - de vordering is beledigend en volledig ongegrond;
 • - de vordering is eerder of wordt momenteel onderzocht door een andere entiteit van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), of door een rechtbank;
 • - de waarde van de vordering is lager of hoger dan de vooraf bepaalde financiële drempels (indien van toepassing);
 • - de consument heeft zijn/haar vordering niet binnen de gestelde termijn (indien van toepassing) ingediend bij de ADR-entiteit of;
 • - het onderzoek van een dergelijke vordering zou het effectief functioneren van de ADR-entiteit ernstig verstoren.

Subsidiabiliteit

Ons Youstice-systeem is alleen bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. De toegang tot of het gebruik van Youstice door personen onder de 18 is uitdrukkelijk verboden. Door de toegang tot of het gebruik van Youstice, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. U verklaart ook dat:

 • - u op de hoogte bent van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het platform
 • - u de voorwaarden voor het gebruik van het platform hebt gelezen en instemt met het gebruik van het platform, dat wil zeggen deze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en online geschillenbeslechting-regels (ODR-regels);
 • - u beschikt over alle vaardigheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot het platform en deze te gebruiken in overeenstemming met de gestelde voorwaarden; en
 • - u gaat ermee akkoord dat de elektronische instemming met deze gebruiksvoorwaarden dezelfde bewijskracht heeft tussen partijen als papieren communicatie.

Voor gebruik van het platform moet u beschikken over:

 • - Een high speed-internetverbinding (min 1 Mbps);
 • - Een rooter (losstaand of in een doos) met Ethernet-verbinding;
 • - Een computer en / of een tablet of een mobiele telefoon; en
 • - Een e-mailadres.

Afdwingbaarheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor u op het moment van instemming tijdens uw registratie in Youstice. In alle gevallen worden deze Gebruiksvoorwaarden geacht te worden gelezen en door u te worden geaccepteerd op de datum van uw eerste gebruik van Youstice-platform.

Toegang tot het platform

Het platform is te benaderen via internet. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het behoud en de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de gevolgen van de openbaarmaking aan iedereen. Elk gebruik van het platform door een aan de gebruiker toegewezen wachtwoord wordt verondersteld als uitsluitend afkomstig van de gebruiker.

Technische specificaties

Youstice streeft naar een kwalitatieve dienstverlening. Zij stelt gebruikers in staat om de beschikbare communicatiemiddelen te gebruiken in de best mogelijke omstandigheden. Vanwege de aard en complexiteit van het internetnetwerk, en met name de technische prestaties en responstijden voor consulting, bevragen of de overdracht van informatie, spant Youstice zich op redelijke wijze in, in overeenstemming met de huidige mogelijkheden van de techniek, om de toegang en het gebruik van het platform mogelijk te maken. Youstice kan niet feitelijk zorgen voor absolute beschikbaarheid of toegankelijkheid van het platform voor het gebruik van de diensten. Youstice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit de wijzigingen en / of tijdelijke niet-beschikbaarheid of permanente sluiting van alle of een deel van de site of het platform.

Disclaimer

De website Youstice, platform en diensten worden verstrekt "zoals het is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Youstice geeft geen garantie dat de Youstice website, platform of diensten aan uw eisen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

U erkent en aanvaardt dat voor zover maximaal is toegestaan door de wet, het volledige risico dat voortvloeit uit uw toegang en gebruik van de website Youstice, platform en diensten bij u blijft. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Youstice voortvloeien uit, of in verband met, deze voorwaarden of die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website Youstice, platform of diensten hoger zijn dan de bedragen die u Youstice hebt betaald voor uw gebruik van de Youstice website, platform of diensten in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de aanvraag die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid in kwestie als u betalingen aan Youstice hebt gemaakt; of, als u geen betalingen aan Youstice, $ 100 ($ 100), voor zover van toepassing hebt gemaakt.

U stemt ermee in ons Youstice-platform en alle toegankelijke informatie in overeenstemming met de openbare orde, het moraal en de rechten van derden, te gebruiken.

U stemt ermee in het eventuele gebruik door andere gebruikers van het platform niet te verstoren, de gebruikersaccounts van derden niet te benaderen en delen van de site waar de toegang beperkt is niet te benaderen.

Youstice is niet verantwoordelijk voor storingen van het platform in geval van overmacht.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten in Youstice, hetzij met betrekking tot literair en artistiek eigendom, industrieel eigendom of knowhow, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Youstice. Elke reproductie en / of vertegenwoordiging van alle of een deel van een van deze elementen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Youstice is verboden. Het is verboden enige handeling uit te voeren die waarschijnlijk direct of indirect inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Youstice.

Geschillenbeslechting

U hebt het recht om zich op ieder moment terug te trekken uit de geschillenregeling via het Youstice-platform wanneer u ontevreden bent over de uitvoering of de werking van de procedure. U hebt ook het recht om de voorgestelde oplossing in overeenstemming met de ODR-regels van Youstice af te wijzen. Het gebruik van het platform sluit voor partijen de mogelijkheid niet uit om naar de rechtbank te gaan, en u gaat ermee akkoord en begrijpt dat de via het Youstice-platform voorgestelde oplossing kan verschillen van de beslissing van een rechtbank die wettelijke bepalingen toepast.

Nauwkeurigheid van de informatie

U garandeert dat u alle informatie die u gedurende de looptijd aan ons heeft doorgegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uzelf en/of uw kwesties volledig en nauwkeurig is. U verbindt zich ertoe om ons onmiddellijk te informeren over eventuele wijzigingen of updates van dergelijke informatie.

Beëindiging en account verwijderen

Als u een van deze gebruiksvoorwaarden schendt, heeft Youstice het recht uw account op te schorten of uit te schakelen zonder enige compensatie of terugbetaling acht dagen nadat u een e-mail hebt ontvangen waarin u wordt gevraagd om uw niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden te verhelpen, of zonder voorafgaande kennisgeving als de niet-naleving niet te herstellen is.

Youstice heeft het recht uw account op te schorten of uit te schakelen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, als er een risico is van een materieel misbruik, frauduleus gedrag of andere onwettige activiteiten in verband met het gebruik van Youstice.

U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren door te klikken op "Account verwijderen" in uw profiel, waarna u een automatische verificatiemail ontvangt. Als u deze bevestigt, zal uw Youstice-service onmiddellijk worden beëindigd. U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toepasselijke wet

De voorwaarden zijn onderworpen aan het Engels recht.

Contact met Youstice

Voor vragen over Gebruiksvoorwaarden, neem contact op met Youstice: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.