Youstice voorwaarden voor online geschillenoplossing (Voorwaarden)

De voorwaarden zijn van toepassing op transacties van kleine bedragen en grote omvang met inbegrip van de verkoop van goederen en prestatie van diensten via elektronische communicatie.

Artikel 1: Toepassingsgebied

De voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik binnen een online geschillenoplossing via Youstice. De volgende documenten maken deel uit van de Voorwaarden:

(a) Bevoegdheidsbereik die het bereik van toelaatbare vorderingen, verdedigingen en rechtsmiddelen zoals deze bij Youstice worden toegepast, vastlegt; en

(b) Richtlijnen en minimum vereisten voor providers (ODR providers) van online geschillenoplossing als uiteengezet in: Verenigde Naties COMMISSIE Het International Trade LawWorking Group III (Online Dispute Resolution): Voorstel inzake beginselen voor aanbieders online geschillenoplossingen en neutrale, Vijfentwintigste sessie, New York, 21-25 mei 2012, 6 pagina's.

Artikel 2: Communicatie

Alle communicatie gedurende een ODR-procedure zal ingediend worden met behulp van elektronische media via het ODR-platform van Youstice.

Artikel 3: Aanstelling van een neutrale persoon

 1. 1. In het geval dat de klager en de respondent hun geschil gedurende de onderhandelingsfase niet kunnen beslechten, zal de ODR provider via het ODR-platform van Youstice een neutrale persoon aanstellen uit de lijst van de bevoegde neutrale personen, bijgehouden door de ODR-aanbieder.

 2. 2. De neutrale persoon zal verklaren of hij of zij onafhankelijk is en zal de ODR-aanbieder van alle omstandigheden in kennis stellen die gedurende de ODR-procedure kunnen ontstaan in verband met gegronde twijfels wat betreft zijn of haar onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Op basis van de ontvangen informatie kan de ODR-aanbieder naar eigen goeddunken een neutrale persoon niet aanstellen. Wanneer een neutrale persoon wel aangesteld wordt, zal de ODR-aanbieder de partijen van een dergelijke aanstelling op de hoogte brengen.

 3. 3. Beide partijen kunnen de aanstelling van een neutrale persoon betwisten zonder de verplichting om de reden aan te geven.

 4. 4. Als een der partijen de aanstelling van een neutrale persoon betwist zal de neutrale persoon automatisch worden uitgesloten en zal een andere neutrale persoon door de ODR-aanbieder worden aangesteld. Elke partij heeft maximum van twee (2) automatische protesten tegen de aanstelling van een neutrale persoon.

 5. 5. Als de neutrale persoon gedurende de ODR-procedure vervangen moet worden zal de ODR-aanbieder via het ODR-platform de neutrale persoon vervangen door een neutrale uit de door de ODR-aanbieder goedgekeurde lijst van gekwalificeerden en andere partijen onverwijld op de hoogte stellen. De ODR-procedures zullen hervatten in de fase waarin de vervangen neutrale persoon zijn of haar functies beëindigde.

Artikel 4: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een neutrale persoon

 1. 1. In overeenstemming met de Voorwaarden en alle toegepaste rechtsverplichtingen kan de neutrale persoon de ODR-procedure aanvangen op de manier die hij of zij als geschikt beschouwt.

 2. 2. De neutrale persoon zal zijn of haar functie binnen de ODR-procedure in overeenstemming met de Voorwaarden aanvangen. Hij/zij zal onnodige vertraging en onnodige kosten vermijden en om een rechtvaardige en effectieve geschillenoplossing te kunnen uitvoeren. Bij de uitvoering van de functie van een neutrale dient deze persoon te allen tijde onafhankelijk en onpartijdig te blijven en beide partijen gelijk te behandelen. De neutrale persoon dient bij het communiceren met een partij altijd de andere ook op de hoogte brengen.

 3. 3. De neutrale persoon zal de relevantie van de door partijen overgelegde documenten en de communicatie tussen hen vaststellen. De ODR-procedure zal op basis van dit materiaal en deze communicatie worden begonnen tenzij de neutrale persoon anders beslist.

 4. 4. De neutrale kan de klacht niet onderzoeken als deze ongegrond of aanstootgevend blijkt te zijn.

 5. 5. Indien de partij de door de voorwaarden voorgeschreven termijnen niet nakomt, behalve bijzondere omstandigheden, zal de neutrale persoon tot een beslissing over de klacht overgaan. Tenzij bijzondere omstandigheden van toepassing zijn, indien een partij enige bepaling of vereiste voortvloeiend uit deze Voorwaarden, of een verzoek van de neutrale persoon niet nakomt, zal de neutrale persoon conclusie trekken, die hij/zij als geschikt beschouwt.

Artikel 5: Beslissing van de neutrale persoon

 1. 1. De neutrale persoon zal zulke beslissing zonder verwijl nemen en in ieder geval binnen zeven (7) dagen vanaf zijn aanstelling. De ODR-aanbieder zal de beslissing met de partijen bespreken.

 2. 2. De neutrale persoon zal over alle kwesties beslissen, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden met inbegrip van alle door de partijen gevorderde rechten.

 3. 3. De beslissing omvat de datum van opstelling en de redenen van de beslissing. De beslissing kan openbaar worden gemaakt met de toestemming van alle partijen of in het geval en tot zover, dat het voor de contracterende partij bindend is op basis van zijn/haar wettelijke verplichting ter bescherming of uitvoering van de wettelijke vorderingen of in verband met de geschillen beslecht door de rechter of andere bevoegde autoriteiten.

 4. 4. Het besluit is bindend voor de partijen alsof het hun privaatrechtelijke overeenkomst vertegenwoordigt, tenzij de partij, die een klant is in de betwiste transactie, binnen 3 dagen na de datum van de beslissing, de beslissing weigert via het JUSTICE online platform; echter, een zodanige weigering heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de toewijzing van de administratieve kosten van de ODR-aanbieder (zie artikel 7 hieronder), die deel uitmaken van het besluit vormt en geldig en bindend is voor de partijen met ingang van de datum waarop de beslissing is afgegeven.

Artikel 6: Uitsluiting van aansprakelijkheid

Behalve bij internationale overtreding of grove nalatigheid, zullen de neutrale persoon noch de ODR-aanbieder ten opzichte van de partijen aansprakelijk worden gesteld voor enige handeling of nalatigheid m.b.t. de ODR-procedure conform de Voorwaarden.

Artikel 7: Kosten

De neutrale persoon neemt geen beslissing voor wat de kosten betreft en elk der partijen zal hun eigen kosten dragen.