Zásady ochrany osobních údajů

OBECNĚ

Tyto zásady popisují, jak Youstice nakládá s osobními údaji, které sbírá a zpracovává (např. poštovní adresy, emaily a telefonní čísla), jakož i údaje týkající se Vašich sporů řešených s pomocí Youstice. Sbíráme a zpracováváme pouze údaje získané od Vás, našich uživatelů, a to pouze za účelem, za kterým jste nám tyto údaje poskytli, tj. pro řešení konkrétního sporu nebo sporů.

Umožňujeme přístup k Vašim údajům dalším stranám sporu a, tam kde je to potřebné, také vybraným spotřebitelským centrům nebo trustmarkům ve Vaší zemi a obdobným organizacím v zemi prodejce, jakož i vybranému poskytovateli online řešení sporů (poskytovatel ODR) a neutrálovi, kterého poskytovatel ODR jmenuje, aby ve Vašem sporu vydal rozhodnutí. Neprodáváme, nepronajímáme ani nesdílíme Vaše údaje s jinými třetími stranami jinak, než je výslovně uvedeno v těchto Zásadách.

Můžeme zveřejnit případy konkrétních uživatelů Youstice na naší webové stránce, kde mohou být uvedeny i osobní údaje, např. jméno a adresa. Nicméně v takových případech si vždy vyžádáme předchozí souhlas příslušné osoby.

Anonymizujeme údaje ze sporů řešených pomocí Youstice a využíváme tato anonymizovaná data za účelem pomoci všem uživatelům Youstice snáze vyřešit své spory.

VĚKOVÝ ROZSAH PŮSOBNOSTI

Systém Youstice je určený pouze pro osoby starší 18 let. Jakýkoliv přístup nebo užívání Youstice osobami mladšími 18 let je výslovně zakázáno. Tím, že využíváte služeb Youstice potvrzujete, že jste starší než 18 let.

COOKIES

Užíváme „cookies“, stejně jako řada jiných webů, za účelem sběru informací. Youstice může nastavit cookies pro Váš web browser při Vašem přístupu na naši webovou stránku nebo Vašem užívání služeb a produktů Youstice. Tzv. cookie je malým kouskem informace, která je instalovaná na Vašem počítači a identifikuje Váš browser během Vaší práce na příslušné webové stránce. Cookies mohou být take využívány pro uložení identifikačních informací a preference uživatele. Web může nastavit cookie pro konkrétního uživatele pouze pokud to nastavení jeho browseru umožňuje. Browser umožňuje pouze přístup webu ke cookies tohoto webu, nikoliv ke cookies z jiných webů.

ARCHIVACE

Archivujeme Vaše osobní údaje pouze pokud a po dobu řešení Vašeho sporu, pro který byly podány. Vyřešení sporu znamená dosažení dohody nebo vydání rozhodnutí, jakož i monitoring toho, zda toto řešení sporu bylo řádně a včas vykonáno. Jakmile je spor vyřešen libovolným způsobem (např. vykonáním dosažené dohody nebo vydaného rozhodnutí, nebo pokud marně uplynou předepsané lhůty a spor proto nemůže dáůe pokračovat, strany sporu a příslušný poskytovatel ODR jsou informováni o tom, že buď mohou požádat Youstice o zajištění archivace jejich dat z tohoto sporu, nebo o vymazání těchto dat, obsažených v elektronickém spise sporu. Pokud nedostaneme instrukci, jak s daty naložit, budou tato data odstraněna po 60 dnech.

Dále, pokud jste prodejcem a uzavřel jste s Youstice smluvní podmínky Youstice, budeme archivovat po dobu platnosti těchto smluvních podmínek Youstice následující údaje: Vaše jméno, adresu, webovou stránku nebo stránky, emaily a telefonní číslo (pokud jej poskytnete). Pokud jste jednotlivcem registrovaným u Youstice, budeme archivovat Vaše registrační údaje po dobu dvanácti měsíců od Vašeho posledního sporu. Vaše registrační data zahrnují Vaše jméno, adresu, email a telefon (pokud nám jej poskytnete).

ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI A BEZPEČNOST

Postupujeme podle obecně akceptovaných standardů našeho oboru pro zajištění ochrany osobních údajů včetně emailových adres během získávání těchto údajů a následně. Přístup k osobním údajům omezujeme na zaměstnance a konzultanty, které k nim musí mít nezbytně přístup a kteří mají povinnost zachovávat důvěrný charakter těchto údajů.

Vyhrazujeme si právo předat Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Budeme Vás informovat o změnách těchto Zásad zveřejněním na našem webu a na dalších místech, které uznáme za vhodné, tak abyste se mohli dozvědět o kadé změně postupů a podmínek našeho sběru osobních údajů a jejich zpracování.

KONTAKT NA YOUSTICE

V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se těchto Zásad nám laskavě napište email na: