Youstice Pravidla pro online řešení sporů

Tato Pravidla jsou určená pro řešení mnohačetných sporů o malé částky, týkajících se prodeje zboží nebo poskytování služeb prostřednictvím elektronické komunikace.

Článek 1: Rozsah působnosti

Tato Pravidla jsou využívaná v rámci online řešení sporů (ODR) prostřednictvím Youstice. Následující dokumenty tvoří nedílnou součást Pravidel:

(a) Přehled povolených typů sporů, který zahrnuje povolené typy stížností, námitek proti nim a uplatnitelné nároky, tak jak jsou implementované v Youstice; a

(b) Minimální požadavky a doporučení pro poskytovatele online řešení sporů (ODR poskytovatele)

Článek 2: Komunikace

Veškerá komunikace v průběhu procesu řešení příslušného sporu bude prováděna elektronicky prostřednictvím ODR platformy Youstice.

Článek 3: Jmenování jediného neutrála

 1. 1. V případě, že během etapy vyjednávání nedojde k dohodě mezi žalobcem a žalovaným, ODR poskytovatel jmenuje prostřednictvím ODR platformy Youstice jediného neutrála ze seznamu kvalifikovaných neutrálů, vedených ODR poskytovatelem.

 2. 2. Neutrál je povinen prohlásit, že je nezávislý, resp. sdělit ODR poskytovateli všechny okolnosti, ať už nastanou kdykoliv v průběhu procesu řešení příslušného sporu, které by mohly ohrozit jeho nezávislost a nestrannost. ODR poskytovatel se na základě sdělených informací rozhodne, zda neutrála jmenuje či nikoliv. ODR poskytovatel informuje strany neprodleně o jmenování neutrála.

 3. 3. Každá strana má právo protestovat proti jmenování neutrála bez uvedení důvodů.

 4. 4. V případě podání protestu je neutrál automaticky odvolán a ODR poskytovatel jmenuje nového neutrála. Každá strana má právo podat nejvýše dva (2) protesty v průběhu příslušného sporu.

 5. 5. Pokud musí být v průběhu sporu neutrál vyměněn, ODR poskytovatel jmenuje nového neutrála ze seznamu kvalifikovaných neutrálů, vedeném ODR poskytovatelem, a neprodleně o tom informuje všechny strany. Proces řešení sporu bude obnoven ve stádiu, v němž vyměněný neutrál přestal vykonávat svoji funkci.

Článek 4: Práva a povinnosti neutrála

 1. 1. Neutrál je oprávněn vést proces řešení sporu způsobem, který uzná za vhodný, pokud bude dodržovat tato Pravidla a platné právní povinnosti.

 2. 2. Neutrál v rámci výkonu své působnosti podle těchto Pravide povede řešení sporu tak, aby se vyhnul zbytečným prodlevám a nákladům a aby zajistil spravedlivý a efektivní proces řešení sporu. Neutrál musí zůstat při výkonu své působnosti vždy nezávislý a nestranný a musí zachovávat stejný přístup ke všem stranám. Neutrál je povinen veškerou svou komunikaci s jednou ze stran současně poskytovat ostatním stranám.

 3. 3. Neutrál se sám rozhodne o významu materiálů a komunikací podaných stranami. Proces řešení sporu bude veden pouze na základě stranami podaných materiálů a komunikací, pokud neutrál nerozhodne jinak.

 4. 4. Pokud některá strana nedodrží, bez výjimečných okolností, některou z lhůt předepsaných těmito Pravidly nebo neutrálem, neutrál přistoupí k rozhodnutí sporu. Pokud některá strana nedodrží, bez výjimečných okolností, některá ustanovení nebo požadavky těchto Pravidel nebo neutrála, neutrál z toho vyvodí závěry, které bude považovat za odpovídající.

Článek 5: Rozhodnutí neutrála

 1. 1. Neutrál vydá rozhodnutí ve sporu bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od svého jmenování. ODR poskytovatel sdělí rozhodnutí všem stranám.

 2. 2. V každém sporu neutrál při rozhodování vezme v úvahu veškeré skutečnosti a okolnosti, mající vztah ke sporu, včetně všech deklarovaných práv stran.

 3. 3. Rozhodnutí bude vydáno v písemné formě, musí být elektronicky podepsané neutrálem s uvedením data a místa vydání a bude rovněž obsahovat stručné odůvodnění. Rozhodnutí lze zveřejnit pouze se souhlasem všech stran, pokud se nejedná o požadavek uložený právní povinností za účelem ochrany nebo výkonu právem chráněného zájmu nebo v rámci soudního řízení vedeného před soudem nebo kompetentním správním orgánem.

 4. 4. Rozhodnutí je pro strany závazné, jako by se jednalo o jejich soukromou smlouvu. Výkon rozhodnutí lze vynutit pouze soukromými prostředky, včetně pozastavení práva užívat logo Youstice. Strany mají nadále právo podat soudní žalobu se stejným předmětem sporu. Strany vykonají rozhodnutí neprodleně.

Článek 6: Vyloučení odpovědnosti

S výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti nenesou ODR poskytovatelé ani neutrálové odpovědnost za své jednání nebo opomenutí ve vztahu k libovolnému online procesu řešení sporů podle těchto Pravidel.

Článek 7: Náklady

Neutrál nevydá žádné rozhodnutí o nákladech řízení a každá strana ponese své vlastní náklady.